Skocz do zawartości

Strona i DUCATI Club FORUM korzysta z plików cookie. Przeczytaj Polityka Prywatności aby uzyskać więcej informacji. Jeśli ten komunikat ma się więcej nie pojawiać zaakceptuj używanie cookie. Akceptuję
Akceptuję
 • Zaloguj korzystając z Facebooka Zaloguj korzystając z Twittera Zaloguj korzystając z Windows Live Log In with Google Logowanie »
 • Rejestracja
Witaj na docpoland.com
Zarejestruj się aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się, będziesz mógł(mogła) tworzyć tematy, pisać w istniejących wątkach, wysyłać prywatne wiadomości, aktualizować status, zarządzać profilem, widzieć rozszerzone fora, tworzyć galerię i wiele więc. Jeśli masz już konto, zaloguj się - w przeciwnym razie utwórz konto za darmo już dziś!


Zdjęcie

Karta paliwowa dla motocyklisty/kierowcy

- - - - -

 • Zamknięty Temat jest zamknięty
8 odpowiedzi w tym temacie

#1
Raxon

Raxon

  Ducatista Junior

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 245 postów
 • Miasto: Łomża
 • Motocykl: Monster 800

Witajcie,
Kolega z Getin Banku pochwalił mi się ostatnio, że wykonuje świetne plany w pracy. Okazało się, że proponuje wszystkim naszym znajomym na dwóch kółkach kartę paliwową, która jak się przyglądałem wcale nie jest taką ściemą. Trzeba tylko założyc konto którego prowadzenie jest za 0zł i zasilać miesięcznie taką kwotą na jaką miesięcznie tankujemy. Oczywiście miesięcznego/rocznego zwrotu jest ograniczona. Ale chyba lepiej to niż nic.

Info jest potwierdzone i pod koniec miesiąca rozliczeniowego dostaje się przelew na konto wg warunków opisanych poniżej.

 

http://www.getinbank...a-dla-kierowcow

 

REGUAMIN:
 

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

getinbank.pl infolinia 197 97

Regulamin Promocji „Karta debetowa dla kierowców”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem niniejszej promocji („Promocja”) jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna („Bank”) z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych

(wpłacony w całości) („Organizator”).

2. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r.,

Nr 201 poz. 1540, z późn. zm.).

3. Organizator ogranicza maksymalną liczbę Kart wydanych w ramach niniejszej Promocji do 60 tysięcy. W przypadku jeśli liczba wydanych Kart osiągnie ten

limit, Organizator ma prawo do odmowy wydania kolejnych Kart w ramach Promocji. Organizator zamieści ogłoszenie o wyczerpaniu limitu Kart dostępnych

w Promocji w sposób określony w pkt I.7

4. Promocja trwa od dnia 1 września 2011 roku na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem limitu wskazanego w pkt I.3.

5. Promocja prowadzona jest w okresach miesięcznych, odpowiadających miesiącom kalendarzowym („Cykl Rozliczeniowy”).

6. Niniejszy Regulamin oferty promocyjnej („Regulamin”) jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

7. Informacja o Promocji oraz treść niniejszego Regulaminu udostępniane są na stronie internetowej www.getinbank.pl oraz w placówkach Banku.

II. Uczestnictwo w Promocji

1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych („Uczestnik”), które są posiadaczami (lub współposiadaczami) rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

prowadzonego przez Bank w pakiecie typu „Uniwersalny Plus” lub „Konto GetinUP” („Rachunek”).

2. Warunkiem udziału w Promocji jest złożenie wniosku o wydanie do Rachunku karty debetowej MasterCard Debit wydanej w ramach niniejszej Promocji

(„Karta”). Opłata za obsługę Karty wynosi 0,00 zł miesięcznie. Pozostałe opłaty i prowizje związane z obsługą Karty oraz zasady ich pobierania zgodne

są ze standardowymi stawkami określonymi dla karty debetowej MasterCard Debit w „Tabeli prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności

w Obszarze Getin Banku”.

3. Wniosek o wydanie Karty (nowej oraz kolejnej w miejsce zastrzeżonej) może zostać złożony tylko w okresie Promocji.

4. Wydanie i obsługa Karty następuje na zasadach określonych w „Regulaminie kart debetowych Getin Noble Bank S.A.”.

5. Karta może zostać wydana niezależnie od innych kart debetowych znajdujących się w ofercie Banku, w tym również kart debetowych wydanych na rzecz

tego samego Posiadacza/Użytkownika Karty. Nie ma ograniczeń co do liczby Kart wydanych w ramach jednego Rachunku, przy czym na rzecz jednego

Posiadacza/Użytkownika Karty może zostać wydana tylko jedna ważna Karta.

III. Zasady Promocji

1. Promocja dotyczy wyłącznie Operacji bezgotówkowych („Operacja”) dokonanych z użyciem Karty na stacjach paliw („Stacja Paliw”) na terenie Polski.

2. Za Stację Paliw Organizator uznaje te punkty handlowo-usługowe, które oznaczone są kodem akceptanta 5172, 5541, 5542 lub 5983. Kod akceptanta to

kod określający kategorię sprzedawcy lub usługodawcy (ang. MCC – Merchant Category Code), który nadawany jest punktowi handlowo-usługowemu

przez obsługującego go agenta rozliczeniowego, na podstawie rodzaju prowadzonej działalności usługowo-handlowej, zgodnie z zasadami i regulacjami

organizacji płatniczej MasterCard. Odpowiedzialność za prawidłowe przypisanie kodów akceptanta punktom handlowo-usługowym ponosi agent rozliczeniowy.

3. Promocją nie są objęte Operacje zwrócone, Operacje sporne lub zakwestionowane oraz Operacje, które nie zostaną rozliczone i zaksięgowane na Rachunku

w okresie trwania Promocji. W przypadku jeśli Organizator wypłacił już Nagrodę za takie Operacje, wówczas przysługuje mu prawo do obciążenia

Rachunku (niezależnie od dostępności środków na Rachunku) kwotą niesłusznie wypłaconych Nagród w terminie do 30 dni od zakończenia Promocji, pod

warunkiem że przed dniem obciążenia Rachunek nie został zamknięty.

IV. Nagroda

1. Nagrodą („Nagroda”) w Promocji, przyznawaną przez Organizatora za każdy jej Cykl Rozliczeniowy po spełnieniu warunków niezbędnych do przyznania

Nagrody, jest kwota w złotych polskich obliczona na poniżej określonych zasadach.

2. Dla każdego zakończonego Cyklu Rozliczeniowego Organizator:

a) ustala średnią krajową miesięczną cenę paliwa („Średnia Cena Paliwa”) dotyczącą benzyny bezołowiowej NPb95 w oparciu o informacje publikowane

przez Polską Izbę Paliw Płynnych, prowadzącą branżowy portal internetowy www.paliwa.pl, na którym prezentowane są informacje w zakresie cen paliw,

B) oblicza różnicę ceny („Różnica Ceny”) pomiędzy Średnią Ceną Paliwa a kwotą 3,95 zł z zastrzeżeniem, że jeśli Średnia Cena Paliwa w danym Cyklu

Rozliczeniowym nie przekroczy kwoty 3,95 zł, wówczas Różnica Ceny będzie wynosiła zero złotych.

3. Następnie dla każdej Karty biorącej udział w Promocji Organizator:

a) ustala sumę Operacji („Kwota Zakupów”) dokonanych Kartą na Stacjach Paliw, rozliczonych i zaksięgowanych na Rachunku w danym Cyklu Rozliczeniowym,

B) oblicza ilość litrów paliwa („Ilość Litrów Paliwa”) jako iloraz Kwoty Zakupów i Średniej Ceny Paliwa, zaokrąglaną do dwóch miejsc do przecinku,

nie większą niż 30,00 litrów paliwa w danym Cyklu Rozliczeniowym,

c) oblicza wysokość Nagrody w danym Cyklu Rozliczeniowym jako iloczyn Różnicy Ceny i Ilości Litrów Paliwa.

4. Informację o Średniej Cenie Paliwa za każdy Cykl Rozliczeniowy Organizator udostępnia Uczestnikom na zasadach określonych w Rozdziale I, punkcie 6

Regulaminu w terminie do 10 dni od zakończenia każdego Cyklu Rozliczeniowego.

5. Nagroda za każdy Cykl Rozliczeniowy jest obliczana i wypłacana przez Organizatora na Rachunek Uczestnika w terminie 10 dni od zakończenia Cyklu

Rozliczeniowego, pod warunkiem że przed dniem wypłacenia Nagrody Rachunek nie został zamknięty. W przypadku zamknięcia Rachunku przed dniem

wypłacenia Nagrody, prawo do Nagrody wygasa.

6. W przypadku wystąpienia w danym Cyklu Rozliczeniowym Różnicy Ceny przekraczającej kwotę 2,00 zł, Organizator zastrzega sobie prawo do takiego

podwyższenia kwoty podanej w punkcie 2 lit. B), aby Różnica Ceny za dany Cykl Rozliczeniowy nie przekroczyła kwoty 2,00 zł. Podwyższenie będzie

w takiej sytuacji obowiązywało tylko za Cykl Rozliczeniowy, w którym Różnica Ceny przekroczy kwotę 2,00 zł. W razie skorzystania przez Organizatora

z prawa, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, informacja o podwyższeniu kwoty wskazanej w punkcie 2 lit. B) udostępniana będzie Uczestnikom

na zasadach określonych w Rozdziale I punkt 7.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 1080004850, REGON 141334039, wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.650.143.319,00 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.

getinbank.pl infolinia 197 97

7. Maksymalna wartość Nagrody w danym Cyklu Rozliczeniowym to 760,00 zł. Ponieważ wartość Nagrody nie przekracza tym samym kwoty wskazanej

w przepisie art. 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 51 poz.

307, z późn. zm.), otrzymanie Nagrody w każdym Cyklu Rozliczeniowym jest objęte zwolnieniem ze zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

8. Przyjęte przez Organizatora zasady obliczania Nagrody są wspólne i takie same dla każdego z Uczestników.

9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zgłaszania wobec Organizatora roszczeń z tytułu rodzaju i ceny paliwa zastosowanych przez Organizatora w punkcie

2 lit. a) oraz zasad obliczenia przez Organizatora Ilość Litrów Paliwa w punkcie 3 lit. B).

V. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Promocji w dowolnym momencie, poprzez zastrzeżenie Karty na zasadach określonych w „Regulaminie kart

debetowych Getin Noble Bank S.A.”.

2. Tryb oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone są w regulaminie Rachunku.

 


\\\ Obsession Racing Team \\\


#2
ukasz

ukasz

  Ducatista Junior

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 213 postów
 • Motocykl: 999

z tego co się orientuje by konto i karta było za zero musza być spełnione dwa warunki:

 

- konto w Getin Banku musi być kontem głównym (wyplata na konto bądź klient sam zasila określoną kwotą w regulaminie swój rachunek)

- minimalna płatność kartą kredytową

 

być może, któreś z warunków się zmieniły w co wątpię :)

 

nikt nic za darmo nie daje, najważniejsze by zdobyć nowego klienta, któremu po drodze coś się wciśnie :D

 

mimo wszystko opcja fajna jeśli ktoś faktycznie korzysta z usług danego banku, zawsze to 50zł w kieszeni :)#3
Raxon

Raxon

  Ducatista Junior

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 245 postów
 • Miasto: Łomża
 • Motocykl: Monster 800

Masz rację, promocje na karcie są bezpłatne, jednak wyłączenie z opłat prowadzenia konta jest uwarunkowane,

Konto Getin UP:

 • bezpłatne otwarcie konta, a dla aktywnych użytkowników także bezpłatne prowadzenie. Wystarczy że w ciągu miesiąca dokonasz transakcji bezgotówkowych kartami debetowymi wydanymi do konta na łączną kwotę min. 300 zł.,
 • dla Klientów do ukończenia 25 roku życia prowadzenie rachunku jest bezpłatne, jeśli w ciągu miesiąca zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 100 zł,
 • bezpłatne przelewy internetowe, przelewy przez Facebooka, mail lub SMS,
 • masz możliwość otwarcia pakietu Konto Getin UP z usługą Bankowości Internetowej - na podstawie jednej umowy otrzymasz oprócz rachunku, także dostęp do Bankowości Internetowej, Konta Oszczędnościowego Skarbonka, a także otrzymasz kartę debetową,
 • konto Getin UP jest nieoprocentowane.
 • informacje o promocjach do konta Getin UP znajdziesz w sekcji PROMOCJE

\\\ Obsession Racing Team \\\


#4
emvespa

emvespa

  Ducatista Junior

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 563 postów
 • Miasto: Łódź / Dębica
 • Motocykl: S2R800

Too long; didnt read....

 

jesli chcesz zrobic cos dla ludzkisci, to zrob to porzadnie i stresc ten tekst na gorze w 2 zdaniach.#5
Raxon

Raxon

  Ducatista Junior

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 245 postów
 • Miasto: Łomża
 • Motocykl: Monster 800

Nikt Cię nie będzie prosił o czytanie człowieku, w dwóch zdaniach masz na górze, niżej masz regulamin.


\\\ Obsession Racing Team \\\


#6
Redjasper

Redjasper

  Ducatista Senior

 • DOC
 • PipPipPip
 • 1019 postów
 • Miasto: Kraków
 • Motocykl: patriotyczny S4R
 • GSM: 506879631

Nie obraź się Raxon, ale ja widząc pierwszy raz ten wątek od razu się zniechęciłem - i stwierdziłem, że nawet nie chce mi się pisać, że to spam. Bo wygląda to jak byś chciał pomóc wyrobić plan koledze - bardzo szczytnie, ale sam chyba nie znałeś do końca regulaminu i możliwe, że niektórzy po skorzystaniu z oferty mogliby być niezadowoleni bo...  i tu trzeba przeczytać regulamin i zasady. A tak długiego eseju nie chce się po prostu czytać.


... bo przecież w tym wszystkim chodzi o to, że liczą się ludzie z tą samą Pasją!


#7
emvespa

emvespa

  Ducatista Junior

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 563 postów
 • Miasto: Łódź / Dębica
 • Motocykl: S2R800

Nikt Cię nie będzie prosił o czytanie człowieku, w dwóch zdaniach masz na górze, niżej masz regulamin.

 

Wrzuciles dlugi tekst, a podsumowanie na gorze nie zawiera podstawowej informacji - co zyskujemy? 

Moja uwaga nie byla zamachem na Twoja meskosc, wiec zachowaj kulture i nie unos sie od razu.#8
morham

morham

  Ducatista Senior

 • Użytkownik
 • PipPipPip
 • 1313 postów
 • Miasto: BB
 • Motocykl: Sushi on board

Też mi się nigdy nie chce czytać takich potworów które dodatkowo wyglądają na reklamę :P#9
Raxon

Raxon

  Ducatista Junior

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 245 postów
 • Miasto: Łomża
 • Motocykl: Monster 800

Żeby nie było, że się spinam. Moim zdaniem lepiej jest zawrzeć kompletne informacje na temat jakiegoś produktu. Gdyby coś mnie zainteresowało po krótkim opisie to chciałbym poznać kompletny regulamin, żeby potem nie krzyczeć, że "gwiazdki" i naciąganie. Jeśli nie, to omijam temat. Sam jestem pracownikiem konkruencyjjnej instytucji więc reklama nie ma nic do tego, nie wiem skąd taki zarzut. Przecież gdybym to miał na celu polecałbym konkretny oddział lub konkretnego pracownika. Pomyślałem, że podzielę się dobrym pomysłem. Coraz więcej ludzi doszukuje się korzyści w zwykłej bezinteresowności. Temat może być do zamknięcia. Pozdro


\\\ Obsession Racing Team \\\