Jump to content

Desmo Maniax is a group with desmo in their hearts!


Welcome, Guest!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

 • Rozdział I - Postanowienia ogólne

  §1 Klub użytkowników motocykli Ducati Desmo Maniax DOC Poland nie posiada osobowości prawnej wg przepisów obowiązujących na terenie RP.

  §2 Klub nie jest Stowarzyszeniem.

  §3 Klub jest zrzeszony w DOC (Desmo Owners Club - Ducati Motor Holding S.p.A, Via Antonio Cavalieri Ducati, 3 , 40132 Bologna - Italy).

  §4 Nazwa Klubu oraz logo Klubu są zastrzeżone i mogą być używane wyłącznie za zgodą Zarządu Klubu.

  §5 Teren działania Klubu Desmo Maniax DOC Poland nie jest ograniczony terytorialnie.

  §6 Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

  §7 Klub nie posiada budżetu, nie ma składek członkowskich.

  Rozdział II - Członkowie, ich prawa i obowiązki

  § 8

  1. Członkami Klubu Desmo Maniax DOC Poland mogą być osoby fizyczne.

  2. Formalne przystąpienie do Klubu Desmo Maniax DOC Poland oraz prezentacja nowych członków klubu następuje podczas oficjalnych, ogólnopolskich “desmomeetingów” organizowanych przez Klub Desmo Maniax DOC Poland.

  3. O przyjęciu decyduje Zarząd Klubu.

  4. Chęć przystąpienia do Klubu należy określić via e-mail: [email protected] Każda otrzymana wiadomość zostanie potwierdzona nadawcy i zostaną przesłane dalsze instrukcje.

  5. Przystąpienie i prezentacja nowych członków Klubu nastąpi podczas najbliższego - od momentu zgłoszenia deklaracji - “desmomeetingu” Klubu.

  6. Osoba staje się oficjalnie członkiem klubu po zakończeniu zlotu, na którym została przedstawiona klubowiczom.

  §9

  1. Członkostwo w Klubie Desmo Maniax DOC Poland ustaje na skutek:

  a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej Prezesowi Klubu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu Desmo Maniax DOC Poland - rezygnację należy przesłać do Zarządu Klubu via e-mail: [email protected],

  b. śmierci członka Klubu,

  c. skreślenia przez Zarząd Klubu z listy członków z powodu niewywiązywania się z ustalonych obowiązków lub kreowania nieprawdziwego wizerunku Klubu,

  d. wykluczenia z Klubu Desmo Maniax DOC Poland w razie stwierdzenia naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, regulaminów obowiązujących w Klubie Desmo Maniax DOC Poland oraz niegodnego i aspołecznego zachowania.

  2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt d orzeka Zarząd Klubu podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

  3. Osoba wykluczona nie ma prawa wniesienia odwołania od decyzji Zarządu Klubu oraz ponownego przystąpienia do Klubu Desmo Maniax DOC Poland, chyba że inaczej zadecyduje Zarząd Klubu. Decyzja podejmowana jest zwykłą większością głosów Zarządu Klubu.

  4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w pkt. 3.

  Rozdział III - Organy Klubu

  §10

  Władzami Klubu Desmo Maniax DOC Poland jest Zarząd Klubu w osobach:

  Presidente - Cezary Jasiczak  ‘Cezario’ - miasto Poznań

  Vice-Presidente - Artur Gierat - miasto Poznań

  Sekretarz - Łukasz Michalski "Chalski" - miasto Poznań

  Skarbnik - Adam Ciupa - Miasto Poznań

  §11

  1. Uchwały Zarządu Klubu Desmo Maniax DOC Poland, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,.

  2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu Desmo Maniax DOC Poland, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez wyznaczenie członka Zarządu przez pozostałych członków.

  §12

  1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu Desmo Maniax DOC, reprezentując go na zewnątrz.

  2. Zarząd składa się z trzech członków.

  3. Osobą uprawnionymi do reprezentowania Zarządu jest Prezes lub Wiceprezes Klubu Desmo Maniax DOC Poland.

  4. Posiedzenia Zarządu Klubu Desmo Maniax DOC Poland odbywają w przypadku konieczności “ad hoc” i o ich zaistnieniu powiadamiani są członkowie Klubu Desmo Maniax DOC Poland.

  Rozdział IV - Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu Desmo Maniax DOC Poland

  §13

  1. Zmiany w statucie Klubu Desmo Maniax DOC Poland dokonuje Zarząd Klubu.

  2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu Desmo Maniax DOC Poland wymaga zwykłej większości głosów Zarządu Klubu po uprzednim powiadomieniu czlonków Klubu.

  3. Wzruszenie decyzji Zarządu następuje w wyniku decyzji minimum 50% członków Klubu Desmo Maniax DOC Poland.

  Rozdział V - Sprawy organizacyje

  §14

  1. Projekty odzieży oraz wszelkich znaków identyfikujących Klub Desmo Maniax DOC Poland muszą być akceptowane przez Zarząd Klubu.

  2. Zarząd Klubu jest właścicielem domeny www.docpoland.com, www.desmomaniax.pl oraz pokrewnych, w tym Forum Klubu Desmo Maniax DOC Poland: www.forum.docpoland.com a także profilu Facebook: Desmo Maniax DOC Poland Ducati Club.
  3. Przedstawicielem Zarządu Klubu na Forum jest Administrator Forum, zarządzający forum.

  4. Wszelkie zapytania należy zadawać via e-mail: [email protected]

  5. W kompetencji wyłącznie Zarządu Klubu leżą kwestie finansowe Klubu, jego bieżącego funkcjonowania oraz planowanych wydarzeń.

  6. Prowadzenie działalności komercyjnej podczas klubowych imprez jest możliwe za zgodą Zarządu Klubu.

  7. Do realizacji planowanych wydarzeń Zarząd Klubu może wybrać spośród członków Klubu osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.

  8. Uwagi związane z bieżącą działalnością Klubu Desmo Maniax DOC Poland należy przesyłać do Zarządu Klubu via e-mail: [email protected]

  9. Zarząd Klubu wraz z Administratorem Forum ustala Regulamin Forum Klubu Desmo Maniax DOC Poland.

  10. Wszelkie dane osobowe – członkowie klubu podają dobrowolnie i nie roszczą sobie w związku z tym pretensji.

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.