Jump to content

Desmo Maniax is a group with desmo in their hearts!


Welcome, Guest!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

Guidelines

Regulamin Forum Klubu Desmo Maniax DOC Poland powstał w oparciu o obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy i normy prawne. Jego zadaniem jest określenie praw i obowiązków Administracji oraz Użytkowników, a także sprecyzowanie ogólnych zasad korzystania z Forum Klubu Desmo Maniax DOC Poland.

I. Warunki ogólne

1. Definicje:

a. Forum – Forum Klubu Desmo Maniax DOC Poland zarejestrowane pod adresem http://docpoland.com/forum za pośrednictwem którego Użytkownik może zamieszczać własne opinie oraz komentować opinie i informacje zamieszczane przez innych Użytkowników.

b. Administracja – Zarząd Klubu Klubu Desmo Maniax DOC Poland oraz zespół składający się z podległych mu Administratora i grupy Moderatorów.

c. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do Forum. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

d. Regulamin – niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Administracji oraz Użytkowników.

e. Nick/login - indywidualna i stała (bez możliwości zmiany) nazwa Użytkownika, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta na Forum.

f. Konto Użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem (nickiem) i hasłem służące do realizacji prawa do korzystania z Forum.

g. Profil Użytkownika - strona Użytkownika zawierająca dobrowolnie przekazane dane oraz zdjęcia.

h. Post – opublikowana treść wypowiedzi Użytkownika na Forum.

i. Spam – posty niezgodne z omawianym tematem lub nie wnoszące nic do tematu

j. oraz nie zamawiana korespondencja prywatna o charakterze komercyjnym, reklamowym, promocyjnym, etc.

2. Forum jest własnością Zarządu Klubu Desmo Maniax DOC Poland. Jest integralną częścią portalu www.docpoland.com .

a. Administratora Forum powołuje i odwołuje Zarząd Klubu.

b. Moderatorów powołuje Administrator Forum za akceptacją Zarządu Klubu.

c. Rejestracja i korzystanie z Forum są dobrowolne i darmowe.

3. Nazwa oraz domena Forum, jego koncepcja, układ graficzny, nazwy działów, nazwy rang i grup Użytkowników, a także baza danych podlegają ochronie prawnej.

II. Regulamin

4. Regulamin korzystania z niniejszego Forum może zostać zaktualizowany przez Administratora forum po konsultacji z Zarządem Klubu w dowolnym momencie.

5. Automatyczne logowanie nie usprawiedliwia Użytkownika z nieznajomości aktualnej wersji Regulaminu.

6. Użytkownik może w dowolnym momencie zapoznać się z najnowszą wersją Regulaminu na głównej stronie Forum

7. W świetle prawa autorskiego niniejszy Regulamin stanowi własność intelektualną Administracji, jego powielanie bądź modyfikowanie stanowi naruszenie prawa.

III. Rejestracja i Konta Użytkowników

8. Użytkownik w celu korzystania z Forum musi się zarejestrować poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie prawdziwych danych.

9. Użytkownicy rejestrujący się jako podmioty gospodarcze muszą wypełnić pola profilu dotyczące danych firmy.

10. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;

b. Użytkownik dobrowolnie przystąpił do korzystania z Forum;

c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz w profilu Konta Użytkownika są zgodne z prawdą;

d. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym;

e. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administracji oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Forum.

11. Administracja zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu uniknięcia lub usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Forum oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

12. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika, odnoszące się do jego osoby. Profile komercyjne (firmowe) powinny być jasno określone.

13. Zabronione jest udostępnianie Konta Użytkownika innym osobom, jak i korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.

14. Zabrania się ponownej rejestracji osobom, których Konto zostało przez Administrację zablokowane lub usunięte. W przypadku zablokowania lub kasacji Konta przez Administrację, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administracji.

15. Konto użytkownika, na które nie logowano się 12 miesięcy od ostatniej daty logowania zostanie automatycznie usunięte.

16. Zarówno Administracja jak i Użytkownik mogą w każdej chwili wyrazić chęć usunięcia konta bez podania przyczyny.

17. Usunięcie konta przeprowadza się poprzez kontakt z Administratorem Forum.

18. Administrator Forum zastrzega sobie 14-dniowy okres na usunięcie konta poczynając od momentu zgłoszenia Administracji rozwiązania umowy przez Użytkownika.

19. Administracja ma prawo przyznawania ostrzeżeń Użytkownikom w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu. Należy podać przyczynę przyznania ostrzeżenia.

IV. Korzystanie z Forum

20. Administracja zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości korzystania z Forum.

21. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Forum wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną, hackerską ingerencją, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych lub postów Użytkowników.

22. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Forum, wynikającą z dokonywania zmian, ulepszeń, konserwacji, archiwizacji bazy danych, etc.

23. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Użytkowników treści, których zawartość wyraża poglądy i opinie ich autorów.

24. Każdy Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie publikowane przez siebie materiały, włącznie z odpowiedzialnością za łamanie autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, patentów, znaków towarowych, ochrony dobrego imienia etc.

25. Administracja nie bierze odpowiedzialności za łamanie przez Użytkowników praw autorskich osób trzecich. W razie stwierdzenia łamania praw autorskich należy kontaktować się bezpośrednio z Użytkownikiem dopuszczającym się tego czynu z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Administrację.

26. Prezentowane zdjęcia, rysunki lub inne załączone pliki na Forum są własnością Użytkowników. Jakiekolwiek ich kopiowanie bez zgody Użytkowników jest zabronione.

27. Użytkownik jest świadomy, iż treści przez niego publikowane zostaną trwale zapisane na łamach Forum

28. Użytkownicy rozwiązują sprawy i konflikty prywatne poza Forum.

29. Użytkownik umieszcza wypowiedzi w najbardziej odpowiednich do treści działach i wątkach.

30. Użytkownik nie publikuje na Forum:

a. treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby;

b. wulgaryzmów i przekleństw;

c. treści podżegających do kłótni, konfliktów, sporów;

d. materiałów, obrazków, filmów, odnośników do stron internetowych niezgodnych z polskim prawem;

e. materiałów związanych z pornografią, a także mającymi negatywny wpływ na osoby niepełnoletnie;

f. materiałów obrażających uczucia religijne innych osób;

g. treści popierających dyskryminację rasową, etniczną, religijną, kulturową, filozoficzną, etc.;

h. prywatnej korespondencji;

i. spam’u;

j. oraz innych materiałów, które mogą być sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem.

31. W przypadku łamania powyższych zasad Administracja ma prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia Konta Użytkownika z lub bez podania przyczyny. W przypadkach uzasadnionych Administracja powiadomi o fakcie naruszenia prawa stosowne władze. Aby wspomóc te działania, rejestrowane są adresy IP Użytkowników.

32. Administracja podejmuje starania mające na celu usuwanie wszelkich omawianych w punkcie IV.31 treści jak najszybciej, jednak zastrzega, że nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Każdy Użytkownik może zgłosić posty niezgodne z Regulaminem wykorzystując opcję „Zgłoś”, co skutkuje bezpośrednim zgłoszeniem Administracji forum. Każdy autor ma możliwość samodzielnego zamknięcia swojego wątku jak i jego ponownego otwarcia.

33. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Administracji bądź innych Użytkowników.

34. Administracja ma wyłączne prawo do zamieszczania ogłoszeń globalnych kierowanych do Użytkowników Forum oraz do przyklejania tematów.

35. Zamieszczenie ogłoszeń w module "Garaż" jest jedynie możliwe przez Użytkownika z minimum 10 postami lub po upływie 3 miesięcy od daty rejestracji, w innym przypadku temat będzie natychmiast usuwany przez Administrację bez podania przyczyny zniknięcia danego tematu, a Użytkownikowi zostanie przydzielone ostrzeżenie.

a. Każde ogłoszenie powinno bezwzględnie zawierać: dane identyfikujące przedmiot sprzedaży oraz cenę wyrażoną w polskiej walucie, ewentualnie link do zewnętrznej aukcji.

36. Administracja ma prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu i postu w każdej chwili bez podania przyczyny.

37. Zabrania się jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody lub przyzwolenia.

38. Zabrania się rozsyłania na prywatne skrzynki Użytkowników oraz ich adresy e-mailowe nie zamówionej informacji handlowej, komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, etc.

39. Zabrania się podejmowania działań mogących utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Forum. W razie stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administracja ma prawo do zablokowania lub skasowania Konta.

40. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Forum stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązującego prawa. Administracja ma wówczas prawo do podjęcia wszelkich stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej szkody.

41. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administracji i Użytkowników Forum.

42. Zakazuje się reklamowania innych marek motocykli niż Ducati.

43. Na Forum obowiązuje pisanie postów zgodnie z zasadami i ortografią języka polskiego. Zaleca się używanie przeglądarki z możliwością poprawiania błędów.

V. Ostrzeżenia, blokowanie i usuwanie.

44. Administratorzy i Moderatorzy Forum mogą usuwać posty lub blokować dany temat jeśli jego treści będą zbytnio odbiegały od danego tematu dyskusji (tzw. offtopic) lub w inny sposób naruszały niniejszy Regulamin.

45. Za każde złamanie regulaminu Forum może być wystawione ostrzeżenie lub natychmiastowe zablokowanie konta Użytkownika (bez przydzielania kolejnych ostrzeżeń). W przypadku notorycznego łamania Regulaminu przez Użytkownika Administracja ma prawo do usunięcia konta Użytkownika lub włączenia „Zatwierdzania postów przed publikacją”.

46. 3 ostrzeżenia są równoznaczne z zablokowaniem możliwości pisania postów na 30 dni.

47. 6 ostrzeżeń blokuje możliwość zalogowania się Użytkownika na Forum na 30 dni.

48. Ostrzeżenia wygasają po 30 dniach.

49. Jeżeli temat lub post został usunięty, oznacza to, że zaistniał uzasadniony ku temu powód i ponowne jego założenie skutkuje otrzymaniem ostrzeżenia.

VI. Profil

50. Użytkownik ma prawo zamieścić w swoim profilu oraz w systemie Forum:

a. Sygnaturę,

b. Galerię zdjęć,

c. Lokalizację na mapie użytkowników Forum.

VII. Dane osobowe

51. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administrację.

52. Administratorem danych osobowych jest Administracja, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

53. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administrację wszelkich przekazanych i przechowywanych na Forum danych. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administracji na wykorzystywanie powyższych danych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883).

54. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

55. W przypadku powzięcia przez Administrację wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych, uzyskuje on prawo do podjęcia następujących czynności:

a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych;

b. natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy;

c. usunięcia Konta Użytkownika w przypadku braku reakcji Użytkownika oraz zablokowania IP Użytkownika.

56. Użytkownik, umieszczając w profilu Konta Użytkownika dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych użytkowników Forum, a w przypadku umieszczenia treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

57. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administracji w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Forum, jak również ich usunięcia.

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.